Ένημέρωση εκτέλεσης εργασιών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (48ΩΡΗ)

Άλλη μια κατηγορία εργασιών που δεν χρειάζονται έκδοση άδειας δόμησης είναι αυτές για της οποίες χρειάζεται μόνο μια έγγραφη ενημέρωση προ 48 ωρών από την αρμόδια πολεοδομία συνοδευόμενη από μία τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού. Στη συνέχεια ενημερώνεται το αστυνομικό τμήμα της περιοχής που θα γίνουν οι εργασίες.

Οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγγραφη ενημέρωση είναι οι ακόλουθες:

 • Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διαρρυθμίσεις που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του.
 • Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.
 • Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή, ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
 • Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
 • Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών και επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια.
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφισταμένων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας είναι τα εξής:

 • Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα.
 • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσμα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σκαριφήματα ή σχέδια εφόσον απαιτούνται για να τεκμηριωθεί επαρκώς η τεχνική έκθεση.
 • Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
 • Αντίγραφο της Οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου.
 • Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως τοπογραφικό διάγραμμα, κάτοψη, τομή και δήλωση στατική επάρκεια.
 • Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν υπαχθεί σε οποιοδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών, κατατίθεται τα αντίστοιχα έγγραφα.
 • Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου εφ’ όσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους.