Αποκατάσταση σεισμοπλήκτων

ΜΕΛΕΤΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Έχοντας γίνει η αυτοψία ενός κτιρίου σε περιοχή που έχει πληγεί από σεισμό, έχουν καταγραφεί οι τυχόν βλάβες που έχουν υποστεί τα δομικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού και το επόμενο βήμα είναι η αποκατάσταση ή/και η ενίσχυση του κτιρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση 330/ΑΖ5β 26/01/2001 που αποτελεί τροποποίηση και συμπλήρωση της από  18/10/99 απόφασης 5172/ΑΖ5β που αναφέρεται στην αποκατάσταση κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό ορίζεται  το θεσμικό πλαίσιο για την διάκριση των κτιρίων ανάλογα με την επιρροή των βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό, τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης και τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών  επεμβάσεων.

Έτσι οι κατηγορίες των κτιρίων  ως εξής:

 • Κατηγορία Α . Κτίρια με βλάβες που δεν επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια τους
 • Κατηγορία Β.  Κτίρια με βλάβες που επηρεάζουν τη γενική τους ευστάθεια

Αντίστοιχα διαφοροποιείται η διαδικασία και οι μελέτες που χρειάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών.

 • Αποκατάσταση βλαβών των κτιρίων τις κατηγορίας Α. Οι βλάβες στο Φέροντα Οργανισμό του κτιρίου αποκαθίστανται με επεμβάσεις μόνο στα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβες, χωρίς επανυπολογισμό του φέροντα οργανισμού.
 • Αποκατάσταση βλαβών των κτιρίων τις κατηγορίας Β. Για την αποκατάσταση βλαβών στα κτίρια που κατατάσσονται στην περίπτωση αυτή απαιτείται επανυπολογισμός και ανασχεδιασμός του φέροντος οργανισμού του κτιρίου με τις διατάξεις του Αντισεισμικού Κανονισμού που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και με τις παραδοχές της αρχικής μελέτης. Για κατασκευές προ του 1959, εφαρμόζεται ο Αντισεισμικός Κανονισμός του 1959.

                                                                                                                                         

Με εξαίρεση  λοιπόν τον επανυπολογισμό ή όχι το φέροντος οργανισμού τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα και μελέτες είναι κοινά και για τις δύο κατηγορίες κτιρίων.

Για την έκδοση λοιπόν άδειας αποκατάστασης/ επισκευής απατούνται τα  εξής:

 • Στοιχεία από το φάκελο του κτιρίου (άδειες, μελέτες, σχέδια εφόσον υπάρχουν, κλπ).
 • Αποτύπωση της υπάρχουσας κατασκευής, κυρίως του δομικού συστήματος (γενική διάταξη ΦΟ διατομές, οπλισμοί, οργανισμός πλήρωσης, σχηματικές τομές).
 • Αποτύπωση βλαβών (φέροντα οργανισμού και σοβαρών ή βαριών βλαβών του οργανισμού πλήρωσης)
 •  Φωτογραφίες των βλαβέντων στοιχείων.
 • Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει κρίση για τη συμπεριφορά της κατασκευής, τεχνικές παρατηρήσεις, ΠΙΘΑΝΑ αίτια βλαβών, ερμηνεία, συνοπτική περιγραφή τεχνικής επεμβάσεων με αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών.
 • Προμέτρηση - Προϋπολογισμός δαπάνης.
 • Μελέτη επισκευής / ενίσχυσης - Κατασκευαστικά Σχέδια.
 • 'Άδεια Επισκευής / Ενίσχυσης η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο ΤΑΣ.
 • Δαπάνη επισκευής / ενίσχυσης.