Προσθήκη

ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στα πλαίσια της κτιριακής μελέτης υπόκειται και η προσθήκη νέου τμήματος κτιρίου σε ήδη υφιστάμενο κτίριο. Η προσθήκη μπορεί να είναι είτε καθ’ ύψος ή  κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου εφόσον  είναι εντός  ορίων που ορίζει ο ΝΟΚ (Ν.4067/13) και οι κατά περίπτωση όροι δόμησης της περιοχής.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών που χρειάζονται για την έκδοση άδειας δόμησης της προσθήκης.